Konvencije o imenovanjima u Javi

Konvencije za imenovanja u Javi su pravila koja treba slediti prilikom odlučivanja koje ime dati identifikatorima kao što su klasa, paket, promenljiva, konstanta, metoda itd. Sve klase, interfejsi, paketi, metode i atributi u programskom jeziku Java se imenuju u skladu s tom konvencijom. Prednosti konvencije o imenovanjima u Javi: Koristeći standardne konvencije o imenovanjima u Javi, kod postaje lakši za čitanje kako za onoga ko ga je pisao, tako i za druge programere. Čitljivost Java programa je veoma važna. Ona znači da je potrebno manje vremena da se shvati šta kod radi.
Ime Konvencija
Ime klase Treba početi velikim slovom i biti imenica npr. String, Color, Button, System, Thread itd.
Ime interfejsa Treba početi velikim slovom i biti pridev npr. Runnable, Remote, ActionListener itd.
Ime metode Treba početi malim slovom i biti glagol npr. actionPerformed(), main(), print(), println() itd.
Ime promenljive Treba početi malim slovom npr. firstName, orderNumber itd.
Ime paketa Treba biti ispisano malim slovima npr. java, lang, sql, util itd.
Ime konstante Treba biti ispisano velikim slovima napr. RED, YELLOW, MAX_PRIORITY itd.
CamelCase u konvencijama o imenovanjima u Javi Java sledi tzv. camelcase sintaksu za imenovanje klase, interfejsa, metode i promenljive. Ako je ime kombinovano od dve reči, druga reč će uvek početi velikim slovom npr. actionPerformed(), firstName, ActionEvent, ActionListener itd.

Comments

comments

Leave a Comment