Kreiranje API dokumenta

Moguće je kreirati API dokument u Javi uz pomoć javadoc alata. U java fajlu, moramo koristiti dokumentacioni komentar /**… */ da postavimo informaciju o klasi, metodu, konstruktoru, poljima itd. Pogledajmo jednostavnu klasu koja sadrži dokumentacioni komentar.
1
2
3
4
5
6
7
package com.abc; 
/** Ova klasa je korisnički definisana klasa koja sadrži metod cube.*/
public class M{ 
  
/** Metod cube ispisuje kub datog broja */
public static void  cube(int n){System.out.println(n*n*n);} 
}
Da bi se kreirao dokument API, potrebno je koristiti javadoc alat praćen imenom java fajla. Nema potrebe kompajlirati java fajl. U komandnom promptu, treba napisati:
1
javadoc M.java
da bi se generisao dokument API. Biće kreiran određen broj html fajlova. Treba otvoriti index.html fajl da bi se dobile informacije o klasama.
Facebook Comments Box

Leave a Comment

Show Buttons
Hide Buttons