Memorija na steku i hipu (Stack & Heap Memory)

Koja je razlika između steka i hipa? Ovo pitanje je verovatno povezano sa željom boljeg razumevanja kako se skladište lokalne promenljive, nasuprot eksplicitno dinamički alociranih promenljivih. Parametri funkcije i lokalne promenljive su generalno alocirane na steku. Stek, kao termin u računarstvu, u osnovi je linearna struktura u memoriji gde su informacije (kao npr vrednosti za … Read more

Show Buttons
Hide Buttons